REGULAMIN REPOSITORIUM

§ 1.

Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług oraz warunki korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: http://repositorium.pl.

 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.

§ 2.

Definicje.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Board reporting – proces raportowania i udzielania informacji na temat konkretnego Projektu na rzecz osób zarządzających jednostką prowadzącą działalność gospodarczą.

 2. Dane Osobowe – wszelkie dane osobowe Użytkownika podawane w chwili Rejestracji w Serwisie oraz na etapie późniejszym, przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji Umowy.

 3. Dokumenty – dostępne w Serwisie projekty standardowej dokumentacji dotyczącej M&A, Due diliigence oraz Board Reporting, możliwe do wykorzystania, edycji i spersonalizowanego wygenerowania przez Użytkownika po wprowadzeniu istotnych, z punktu widzenia danego Dokumentu, danych.

 4. Due Diligence – proces polegający na poddaniu określonej jednostki prowadzącej działalność gospodarczą, będącej potencjalnym obiektem M&A, wyczerpującej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej, w celu identyfikacji związanych z nim szans i ryzyk przed podjęciem właściwych negocjacji dotyczących transakcji kapitałowej.

 5. Firma – nazwa pod którą Użytkownik Firmowy prowadzi działalność gospodarczą.

 6. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz służący Rejestracji Użytkownika w Serwisie, w którym należy podać Dane Osobowe.

 7. Funkcjonalności Serwisu – możliwości i funkcje, jakie Serwis oferuje swoim Użytkownikom, określone szczegółowo w § 6 Regulaminu.

 8. Grupa robocza – grupa osób wskazanych przez Użytkownika Firmowego, wśród Użytkowników Indywidualnych oraz osób nie będących Użytkownikami Serwisu, biorąca udział w danym Projekcie i mająca możliwość korzystania z określonych przez Użytkownika Firmowego Funkcjonalności Serwisu.

 9. Konto – indywidualne Konto Użytkownika, udostępniane za pomocą Loginu oraz hasła, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

 10. Login – ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie Rejestracji, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika.

 11. Materiały – wszelkie treści umieszczane i generowane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

 12. M&A – proces polegający na fuzji lub przejęciu określonej jednostki prowadzącej działalność gospodarczą.

 13. Projekt – projekt utworzony przez Użytkownika Firmowego w ramach Serwisu, określający konkretny proces biznesowy, w ramach którego wskazani przez Użytkownika Firmowego uczestnicy Grupy roboczej przypisanej do danego Projektu będą mogli korzystać z określonych przez Użytkownika Firmowego Funkcjonalności Serwisu. Przy tworzeniu Projektu Użytkownik Firmowy ma możliwość wskazania jego opisu, priorytetu oraz terminu wykonania.

 14. Raport – raport wygenerowany przez Serwis, dotyczący Użytkownika Firmowego lub określonych Projektów, opracowany w oparciu o dane finansowe Użytkownika Firmowego oraz analizy uzyskane w Module analitycznym Serwisu.

 15. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych Osobowych przez Użytkownika w zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu.

 16. Serwis – serwis internetowy Repositorium, znajdujący się pod adresem http://repositorium.pl, przeznaczony dla wszystkich uczestników rynku gospodarczego, dostarczający narzędzia do wymiany i modyfikacji dokumentacji danego podmiotu gospodarczego związanej z konkretnymi Projektami, w tym w szczególności Projektami dotyczącymi M&A, Due diliigence oraz Board Reporting, a także umożliwiający przeprowadzanie analiz finansowych oraz generowanie Raportów finansowych dotyczących Użytkownika Firmowego.

 17. Serwis płatności elektronicznych - serwis płatności elektronicznych, znajdujący się na stronie http://www.przelewy24.pl/ lub inny wskazany przez Usługodawcę, służący do wykonywania płatności w ramach realizacji Umowy. Regulamin oraz Cennik Serwisu płatności elektronicznych znajduje się pod adresem http://www.przelewy24.pl/ Użytkownik Serwisu, akceptując niniejszy Regulamin, jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się również z Regulaminem oraz Cennikiem Serwisu płatności elektronicznych i je akceptuje.

 18. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w chwili zakończenia Rejestracji.

 19. Usługi – usługi polegające na udostępnianiu Użytkownikowi wszystkich Funkcjonalności Serwisu, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w ramach realizacji Umowy.

 20. Usługodawca – ICOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-350) Plac Kaszubski 8 /311, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000469375, posiadająca nr REGON: 221918304, NIP: 5862284251, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych w całości opłaconym, adres e-mail: support@repositorium.pl, będąca jednocześnie właścicielem oraz administratorem Serwisu.

 21. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu na podstawie utworzonego w Serwisie Konta, będąca Użytkownikiem Firmowym bądź Użytkownikiem Indywidualnym.

 22. Użytkownik Firmowy – Użytkownik korzystający z Serwisu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, na podstawie określonego, odpłatnego Konta Premium, mający możliwość dodawania określonych Projektów oraz funkcjonujących w ramach tychże Projektów Grup roboczych, a także korzystania z wszelkich Funkcjonalności Serwisu.

 23. Użytkownik Indywidualny - Użytkownik korzystający z Serwisu w oparciu o powiązanie z Użytkownikiem Firmowym, na podstawie bezpłatnego Konta, mający możliwość uczestniczenia w Projektach dodawanych przez Użytkownika Firmowego, uzyskiwania członkostwa w stworzonych przez Użytkownika Firmowego Grupach roboczych, a także korzystania z określonych przez Użytkownika Firmowego Funkcjonalności Serwisu.

§ 3.

Warunki techniczne korzystania z Serwisu.

W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym dokonania skutecznej Rejestracji, niezbędne jest łącznie:

 1. połączenie z siecią Internet,

 2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

 3. korzystanie z przeglądarki internetowej obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,

 4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4.

Ogólne warunki korzystania z Serwisu.

 1. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Powyższe postanowienie nie dotyczy korzystania przez Użytkownika z Dokumentów udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

 3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.

 4. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w udostępnianych przez niego Materiałach jakichkolwiek wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania, a także spamu lub niezamówionych informacji handlowych.

 5. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w udostępnianych przez niego Materiałach, treści kłamliwych, wulgarnych, o charakterze pornograficznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

 6. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie Materiały umieszczone przez niego w Serwisie zostały przez niego zamieszczone w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności, że Użytkownik posiada względem nich prawa majątkowe oraz że swym działaniem nie narusza praw osób trzecich.

 7. Użytkownik ma prawo edycji umieszczonych przez siebie w Serwisie Materiałów poprzez ich poprawianie, uzupełnianie lub usuwanie.

§ 5.

Rejestracja Użytkowników w Serwisie.

Opłaty.

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik musi dokonać Rejestracji.

 2. Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym http://repositorium.pl/register, w którym Użytkownik wskazuje następujące informacje:

  1. aktualny adres e-mail, stanowiący Login Użytkownika,

  2. hasło,

  3. imię i nazwisko,

  4. Firmę,

  5. nr NIP Firmy,

  6. nr REGON Firmy,

  przy czym w przypadku Użytkownika Firmowego Firma to nazwa pod którą prowadzi on działalność gospodarczą, a w przypadku Użytkownika Indywidualnego – nazwa, pod którą powiązany z nim Użytkownik Firmowy prowadzi działalność gospodarczą,

 3. Informacje podane podczas Rejestracji stanowią Dane Osobowe Użytkownika.

 4. Rejestracji Użytkownika Firmowego może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika

 5. Wysyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik:

  1. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich Danych Osobowych w celach związanych z realizacją Umowy,

  2. oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz je akceptuje,

  3. oświadcza, iż podane przez niego Dane Osobowe są prawdziwe i kompletne,

  4. oświadcza, iż dobrowolnie przystąpił do korzystania z Serwisu,

  5. oświadcza, iż Materiały Użytkownika umieszczane w Serwisie będą zgodne z prawem i nie będą naruszały praw osób trzecich,

  6. jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim za umieszczenie w Serwisie Materiałów lub Danych Osobowych niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich,

  7. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany przy Rejestracji adres e-mail informacji, w tym informacji handlowych od Usługodawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

 6. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywacyjny, którego kliknięcie stanowi potwierdzenie procesu Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia procesu Rejestracji przez Użytkownika Indywidualnego pomiędzy Użytkownikiem Indywidualnym, a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług na czas nieokreślony.

 7. W celu zakończenia procesu Rejestracji, Użytkownik Firmowy dokonuje wyboru Konta Premium funkcjonującego w ramach Serwisu. Do wyboru Użytkownika Firmowego pozostają następujące Konta:

  1. Premium 1 – Konto umożliwiające Użytkownikowi dodawanie i jednoczesną edycję 10 Grup roboczych w danym miesiącu kalendarzowym,

  2. Premium 2 – Konto umożliwiające Użytkownikowi dodawanie i jednoczesną edycję 20 Grup roboczych w danym miesiącu kalendarzowym,

  3. Premium 3 - Konto umożliwiające Użytkownikowi dodawanie i jednoczesną edycję 30 Grup roboczych w danym miesiącu kalendarzowym.

 8. Opłata za korzystanie z Serwisu wynosi:

  1. dla Konta Premium 1 – 200 zł miesięcznie,

  2. dla Konta Premium 2 – 250 zł miesięcznie,

  3. dla Konta Premium 3 – 300 zł miesięcznie.

 9. Po dokonaniu wyboru Konta Premium, Użytkownik Firmowy dokonuje płatności:

  1. za pośrednictwem Serwisu płatności elektronicznych Przelewy24, lub

  2. przelewem na następujący nr rachunku bankowego 17 1090 1476 0000 0001 2219 5154.

 10. Z chwilą uiszczenia opłaty wskazanej w ust. 8 powyżej, w sposób określony w ust. 9 powyżej, proces Rejestracji zostaje zakończony, a pomiędzy Użytkownikiem Firmowym, a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług na czas określony 1 (słownie: jednego) miesiąca, umożliwiająca Użytkownikowi Firmowemu korzystanie z Serwisu w ramach Konta Premium 1, Premium 2 lub Premium 3.

 11. W celu przedłużenia okresu obowiązywania Umowy o kolejny 1 (słownie: jeden) miesiąc, Użytkownik Firmowy uiszcza na rzecz Usługodawcy opłatę wskazaną w ust. 8 powyżej, w sposób określony w ust. 10 powyżej przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy – okres przedłużony rozpoczyna się w dniu następującym po zakończeniu wcześniej opłaconego okresu.

§ 6.

Korzystanie z Serwisu.

Funkcjonalności Serwisu.

Z zastrzeżeniem ust. 2, z chwilą zawarcia Umowy Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z następujących Funkcjonalności Serwisu:

 1. Funkcjonalność kontroli dostępu i śledzenia aktywności – umożliwia Użytkownikowi Firmowemu tworzenie określonych Projektów oraz Grup roboczych, w których członkami mogą być zarówno Użytkownicy Indywidualni, jak i osoby niebędące Użytkownikami Serwisu. Użytkownik Firmowy ma możliwość przypisania określonym członkom Grupy roboczej Funkcjonalności, z których w ramach Serwisu mogą korzystać oraz Funkcjonalności, do których nie mają dostępu. Użytkownicy mają możliwość śledzenia swojej aktywności w ramach określonej Grupy roboczej.

 2. Repozytorium dokumentów – umożliwia Użytkownikom Firmowym i Indywidualnym tworzenie dokumentów w celu ich udostępnienia innym Użytkownikom, a także edytowanie, przeglądanie i zapisywanie udostępnionych w ten sposób dokumentów. Serwis zapewnia wersjonowanie każdego z utworzonych i edytowanych przez Użytkowników dokumentów, tzn. wyświetlanie każdej aktualizacji dokumentu i zapisywanie ich kopii wraz z datą ostatniej zmiany.

 3. Moduł analityczny – umożliwia Użytkownikom Firmowym i Indywidualnym wykonanie analizy finansowej oraz uzyskanie informacji na temat wrażliwych zmiennych Użytkownika Firmowego, na podstawie danych podanych przez Użytkownika.

 4. Moduł generowania zsyntetyzowanych Raportów – umożliwia Użytkownikom Firmowym i Indywidualnym generowanie Raportów dotyczących Użytkownika Firmowego lub określonych Projektów, opracowanych w oparciu o dane finansowe Użytkownika Firmowego oraz analizy uzyskane w Module analitycznym.

 5. Aplikacja mobilna – umożliwia Użytkownikom Firmowym i Indywidualnym przeglądanie Raportów z poziomu urządzeń mobilnych.

 6. Moduł generowania dokumentacji – umożliwia Użytkownikom Firmowym i Indywidualnym korzystanie ze znajdujących się w Serwisie Dokumentów dotyczących M&A, Due diligence oraz Board Reporting, a także ich personalizowanie poprzez wprowadzanie i edycję istotnych, z punktu widzenia danego Dokumentu, danych.

 7. Baza wiedzy Due diligence, M&A, Board Reporting – umożliwia Użytkownikom Firmowym i Indywidualnym korzystanie z dostępnej w Serwisie bazy wiedzy na temat Due diligence, M&A, Board Reporting.

 8. Użytkownik Firmowy ma możliwość korzystania z wszelkich Funkcjonalności Serwisu, natomiast Użytkownik Indywidualny – z tych, które zostaną określone przez Użytkownika Firmowego w ramach określonego Projektu oraz Grupy roboczej.

 9. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów (w tym w szczególności do Dokumentów) w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 7.

Wypowiedzenie Umowy.

Blokada i usunięcie Konta.

 1. Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, iż wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika Firmowego podczas trwania miesięcznego okresu rozliczeniowego nie powoduje zwrotu uiszczonej przez Użytkownika opłaty.

 2. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z zawartości Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub podjęcia przez Użytkownika działań godzących w wizerunek, renomę lub idee Serwisu, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do zablokowania Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia z Użytkownikiem okoliczności popełnienia ww. naruszeń lub działań.

 4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy Użytkownik kontynuuje naruszanie postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa bądź kontynuuje działalność godzącą w wizerunek, renomę lub idee Serwisu, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta Użytkownika.

 5. Usunięcie Konta Użytkownika stanowi wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę. O fakcie zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownik zostaje powiadomiony na adres e-mail podany podczas Rejestracji. W takim przypadku, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za korzystanie z Serwisu.

 6. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 11 niniejszego Regulaminu.

§ 8.

Dane osobowe.

 1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która jako odrębny dokument stanowi Załącznik do Regulaminu, a tym samym stanowi jego integralną część.

 2. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w ramach korzystania z Serwisu niezwłocznie po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany tych Danych Osobowych.

§ 9.

Odpowiedzialność.

 1. Usługodawca zapewnia i gwarantuje, iż Usługi na rzecz Użytkowników Serwisu będą świadczone z najwyższą starannością. Usługodawca nie stosuje nieuczciwych praktyk rynkowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,

  2. nieprawidłową konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu,

  3. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego lub awarii sieci energetycznej,

  4. treść oraz formę Materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie,

  5. działania Użytkowników w ramach Serwisu,

  6. skutki wykorzystania informacji zamieszczonych w Serwisie lub posłużenia się takimi informacjami przez Użytkownika lub osoby trzecie, co dotyczy w szczególności zamieszczonych w Serwisie Dokumentów,

  7. następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,

  8. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników,

  9. skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem Serwisu płatności elektronicznych, a także opłaty pobrane przez Serwis płatności elektronicznych. Wszelkie uwagi związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w zdaniu poprzednim, Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego właściciela Serwisu płatności elektronicznych.

 4. Bez względu na wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy zawarte powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania Materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie, w przypadku, gdy naruszają one postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Usługodawcy. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania Materiałów w przypadku zamieszczania treści wulgarnych, o charakterze pornograficznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych. Usunięte Materiały nie mogą zostać przywrócone.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu oraz do jego całkowitej likwidacji.

 6. Usługodawca oświadcza, iż nie jest stroną jakichkolwiek stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą na gruncie przedmiotowych stosunków prawnych.

 7. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Usługodawcy z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw powstałe w związku z :

  1. umieszczeniem przez Użytkownika w Serwisie jakichkolwiek Materiałów, lub

  2. wykorzystaniem przez Użytkownika lub osoby trzecie informacji zamieszczonych w Serwisie lub posłużeniem się takimi informacjami, co dotyczy w szczególności zamieszczonych w Serwisie Dokumentów, lub

  3. naruszaniem niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, lub

  4. naruszaniem obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego przez Użytkownika -

  5. Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

  6. Użytkownik korzysta z Dokumentów na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. W tym zakresie Usługodawca oświadcza, iż Dokumenty stanowią jedynie standardowe projekty dotyczące M&A, Due diliigence oraz Board Reporting, których adekwatność do stanu faktycznego, w którym Użytkownik chciałby je wykorzystać zależy od jego skomplikowania oraz indywidualnych potrzeb i oczekiwań Użytkownika.

  § 10.

  Prawa autorskie.

  1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność Usługodawcy lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  2. Z zastrzeżeniem ust 3 i 4 poniżej, bez pisemnej zgody Usługodawcy żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, a także pobrane z zasobów Serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone.

  3. Użytkownik Firmowy ma prawo korzystać z Serwisu lub z jego określonej części w określonym czasie, wyłącznie dla własnych potrzeb, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem.

  4. Użytkownik Indywidualny ma prawo korzysta z Serwisu lub z jego określonej części w określonym czasie, wyłącznie dla potrzeb określonych wyraźnie przez Użytkownika Firmowego w ramach danego Projektu i danej Grupy roboczej, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem.

  5. Użytkownicy nie mają prawa do:

   1. korzystania z informacji zawartych w Serwisie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich udostępnianie odpłatnie czy nieodpłatnie osobom trzecim,

   2. sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania tak Usługi jaki i materiałów dzięki niej uzyskanych innym instytucjom bądź osobom trzecim bez pisemnej zgody Usługodawcy,

   3. przekazywania informacji umożliwiających dostęp do Serwisu osobom trzecim,

   4. utrwalania i zwielokrotniania informacji pobranych z Serwisu (dane są udostępniane w Serwisie tylko na użytek własny Użytkownika),

   5. utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych materiałów, lub dalszego przekazania na rzecz innych osób trzecich,

   6. usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Usługodawcy podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,

   7. modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Serwisu, przeprowadzania odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji,

   8. wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Serwisu,

   9. samodzielnego oddzielania od całości Serwisu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez Usługodawcę,

   10. samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Usługodawcy, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Serwisie zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę,

   11. przeniesienia praw wynikających z umowy o świadczenie Usług na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

  6. § 11.

   Postępowanie reklamacyjne.

   1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie reklamacji w formie pisemnej na adres: Plac Kaszubski 8 /311, 81-350 Gdynia bądź w formie elektronicznej na adres: support@repositorium.pl.

   2. Rozpatrywane są reklamacje, które:

    1. wskazują aktualne dane Użytkownika, w tym jego Login,

    2. złożone zostały na odpowiedni adres Usługodawcy, zgodnie z ust. 1 powyżej,

    3. zawierają przyczynę złożenia reklamacji, określoną w sposób jasny i przejrzysty,

    4. określają zakres działań, których wykonania Użytkownik żąda,

    5. dotyczą kwestii, za które, w ramach funkcjonowania Serwisu odpowiada Usługodawca.

   3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika warunków określonych w ust. 2 powyżej.

   4. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Usługodawca zwróci się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni.

   5. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 4 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

   6. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.

   7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy reklamacja będzie dotyczyć szczególnie skomplikowanej kwestii. Użytkownik zostanie o fakcie wydłużenia czasu rozpatrywania reklamacji powiadomiony na aktualny adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.

   8. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji przez Usługodawcę, Użytkownik ma możliwość skorzystania z sądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych..

   § 12.

   Postanowienia końcowe.

   1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej pod adresem http://repositorium.pl/regulamin, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie Usług, Regulamin jest również przesyłany na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji.

   2. Polityka Prywatności, stanowiąca Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.

   3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich publikacji. Użytkownik zostanie poinformowany po zmianie za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas Rejestracji.

   4. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik poinformuje Usługodawcę na adres wskazany w § 2 pkt 20 o swojej decyzji, co jest równoznaczne z:

    1. wypowiedzeniem Umowy - w przypadku Użytkownika Indywidualnego,

    2. kontynuowaniem Umowy do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego na dotychczasowych warunkach - w przypadku Użytkownika Firmowego

   5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO